What | Stichting Kita Juga
Kita Juga


U bevindt zich in Wat

Kelompok Peduli Penyandang Cacat - Kita Juga (betekent: steungroep voor mensen met een handicap)

Korte geschiedenis en doelstellingen

KPPC-KJ is in augustus 2007 opgericht en bestaat uit een groep van 4 enthousiaste mensen met een handicap (tussen 25-35 jaar) die mensen met een handicap in het West Manggarai District op het eiland Flores ondersteunen. Ze ondersteunen mensen met een handicap en hun families op de volgende manieren:

 • KPPC-KJ geeft informatie over handicaps, mogelijkheden om handicaps te voorkomen, operatie mogelijkheden en trainingsmogelijkheden voor mensen met een handicap (in het kantoor in Labuanbajo en tijdens veldwerk in de dorpen).
 • KPPC-KJ bezoekt mensen met een handicap in de thuissituatie, geeft adviezen en basis fysiotherapeutische oefeningen.
 • Indien nodig verwijst KPPC-KJ mensen met een handicap naar nabij gelegen Gezondheids Centra of het Revalidatie Centrum in Cancar voor medische behandeling en/of operatie.
 • KPPC-KJ verhoogt het bewustzijn ten aanzien van handicaps en de rechten van mensen met een handicap in West Manggarai via media, radio, nieuwsbrief en via theater uitvoeringen in de dorpen.

In augustus 2007 is de groep gevormd en in de daarna volgende maanden getraind door Rosalien Rutten, fysiotherapeute en initiator van dit CBR (Community Based Rehabilitation) project. De veldwerkers hebben training gehad m.b.t. handicaps, preventie van handicaps, strategische planning van veldwerk en samenwerking met lokale instanties, bewustzijnsverhogende activiteiten zoals theater voorstelling, etc.De theaterlessen zijn gegeven door een gecertificeerde vrijwilligster van VSO (Voluntary Service Overseas). In 2008 heeft KPPC-KJ een aantal ‘try out' bezoeken gebracht aan enkele dorpen, om te kijken welke problemen ze tegenkomen tijdens veldwerk, welke strategie ze het beste aan kunnen houden om samen te werken met dorpshoofd, parochie en lokale overheid, en wat de mensen met een handicap in de dorpen nodig hebben. In 2008 en begin 2009 zijn in totaal 5 grotere dorpen (districten) bezocht: Labuanbajo, Pagal, Borong, Melo en Terang, met elk 8 subgebieden. Een gemiddelde van 15 mensen met handicap en hun families zijn bezocht per sub gebied. In Pagal en Melo hebben de veldwerkers hun theater voorstellingen en tevens hun capaciteiten om discussies m.b.t. handicaps te faciliteren geoefend.In juni 2009 is een lokale project coördinator (persoon zonder handicap) aangenomen, en sinds juli 2009 ondersteunt een Australische vrijwilliger (fysiotherapeut) het team voor de periode van een jaar. KPPC-KJ wil in de komende jaren een sterkere organisatie worden, meer bekendheid krijgen bij lokale instanties/ overheid en vooral werken aan ‘capacity building' en ‘ownership'. Hun visie is: ‘DOOR mensen met een handicap, VOOR mensen met een handicap'. Men werkt volgens een strategie waarbij mensen met een handicap en hun families de informatie ontvangen waar men recht op heeft, zelf een keuze kunnen maken t.a.v. behandeling en waarbij de nadruk gelegd wordt op zelfstandigheid en stimulering van gevoel van eigenwaarde.


Algemene doelen van KPPC-KJ, in samenwerking met Stichting Kita Juga in Nederland:
 • mensen met een handicap en hun familie betere mogelijkheden bieden om informatie over hun handicap, de behandelmogelijkheden en aanpassingen in de thuissituatie te verkrijgen
 • werkgelegenheid creëren voor mensen met een handicap.
 • het bewustzijn ten aanzien van de rechten en kwaliteiten van mensen met een handicap verhogen

Werkzaamheden. Werkzaamheden.
Huidige activiteiten en programma's

KPPC-KJ richt zich vooral op veldwerk en bewustzijnsverhogende activiteiten t.a.v. handicaps in de dorpen maar ook op het kantoor in Labuanbajo.

KPPC-KJ bezoekt tijdens een eerste bezoek in de dorpen het dorpshoofd en de pastoor van de parochie. Ze geven uitleg over de activiteiten die gedaan kunnen worden in het dorp om bewustwording t.a.v. mensen met een handicap en betrokkenheid te vergroten. Tevens betrekken zij de pastoor en het dorpshoofd bij data collectie ofwel gegevens over de verblijfplaats van mensen met een handicap welke misschien informatie en interventie nodig hebben. Tijdens volgende bezoeken (volgens een strategisch plan) worden mensen met een handicap en hun families thuis bezocht, van informatie voorzien en eventueel behandeld. Ook is verwijzing mogelijk voor operaties door teams van Australische Chirurgen die twee keer per jaar het Revalidatie Centrum bezoeken (orthopedie en plastische chirurgie). Dit Revalidatie Centrum ligt binnen een straal van 100 km t.o.v. de dorpen die KPPC-KJ bezoekt, maar vaak hebben mensen met een handicap het geld niet voor transport en behandeling en bereikt de informatie over behandel- en operatie mogelijkheden de mensen in de dorpen niet. Tot slot wordt samen met de lokale bevolking, het dorpshoofd en de pastoor van de parochie ook de mogelijkheid besproken om theatervoorstellingen over handicaps uit te voeren. Volgens deze methode kan o.a. het bewustzijn t.a.v. handicaps, de problemen die mensen met een handicap in het dagelijkse leven tegenkomen en de rechten en mogelijkheden van mensen met een handicap vergroot worden.

In het kantoor in Labuanbajo houdt KPPC-KJ zich bezig met casuïstiek die men tegenkomt, monitor en evaluatie van activiteiten, planning en rapportage, coördineren van verwijzing van patiënten, kennisbevordering/training en stimulatie van samenwerking met lokale overheid. Ook discussiëren de werknemers over het organiseren van radio uitzendingen over handicaps, het maken van nieuwsbrieven en andere bewustzijnsverhogende activiteiten.

KPPC-KJ is sinds juni 2009 een officieel geregistreerde organisatie (NGO) in Labuanbajo.


Activiteit Activiteit
Yayasan Pusat Pelatihan Pijat Ayo Mandiri (betekent: Ayo Mandiri Foundation - Massage Trainingcentre)

Korte geschiedenis en doelstellingen

 

Yayasan Ayo Mandiri is een voortgang van Massage Centrum Frangipani dat sinds juli 2007 werkgelegenheid biedt aan mensen met een handicap om zelfstandig te werken als professioneel masseur in Labuanbajo, Flores. Massage Centrum Frangipani biedt mensen met een handicap een ondersteunende en stimulerende werkomgeving en in overleg met de werknemers heeft dit Massage Centrum besloten om een Trainingcentrum te worden. Op deze manier kunnen nog meer mensen met een handicap de mogelijkheid krijgen om een training te volgen en zelfstandig hun eigen inkomen te verdienen. Massage Centrum Frangipani wil van klein bedrijf uitgroeien tot een officiële Foundation die zich nu gaat specialiseren in training en capaciteitsopbouw van mensen met een handicap. Hiernaast richten zij zich ook op het verzorgen van professionele massages voor de bevolking van Labuanbajo en de toeristen die een bezoek brengen aan Komodo National Park en omstreken. Massage Centrum Frangipani heeft al een goede werkrelatie met verschillende hotels in Labuanbajo.

De trainingen die gegeven worden bestaan uit Balinese Full Body Massage (in combinatie met acupressuur) en Reflexology. De trainers zijn 2 blinde masseurs en 2 dove masseuses. Zij hebben in juli 2007 een intensieve massagecursus gevolgd die door twee trainers van de Bali Massage School in Labuanbajo gegeven is. De masseurs werken sinds augustus 2007 bij Massage Centrum Frangipani in Labuanbajo.

De masseurs/trainers geven vanaf oktober 2009 training aan mensen met een handicap die nog in de dorpen wonen. De cursisten zullen na de training teruggaan naar hun eigen omgeving om daar zelfstandig aan het werk te gaan. Ze krijgen naast een startkapitaal ook begeleiding voor, tijdens en na de training om mensen in hun omgeving bewust te maken van hun nieuw verworven kwaliteiten. Dit verhoogt de kans op een succesvolle start als zelfstandige.


Lia en Elisa aan het werk
Doelen

 

Korte termijn

 • Werkgelegenheid beiden aan 6 mensen met een handicap (4 senior masseurs/trainers en 2 junior masseurs*).
 • Cursus mogelijkheid - Balinese Full Body Massage in combinatie met Acupressuur en Reflexology - bieden aan 12 jongeren met een handicap per 2 jaar uit het West-Manggarai District.
 • Het verhogen van het bewustzijn van de lokale bevolking ten aanzien van mensen met een handicap en hun kwaliteiten en mogelijkheden.
  * Met Junior masseurs worden bedoeld de masseurs die opgeleid zijn in Massage Centrum Frangipani maar nog geen 2 jaar werkervaring hebben. Senior masseurs hebben minimaal 2 jaar werkervaring en zijn tevens trainer.

Lange termijn

 • Het vergroten van de mogelijkheden van mensen met een handicap in de dorpen van West-Manggarai District door hen te begeleiden bij het opzetten van een eigen klein bedrijf, waardoor zij in hun eigen inkomsten kunnen voorzien.
 • Meer bekendheid geven aan Yayasan Ayo Mandiri als Disabled People Organisation (DPO) op het eiland Flores en samenwerkingsverbanden stimuleren tussen Yayasan Ayo Mandiri en andere DPO´s in Indonesië.
 • Het managementteam van Yayasan Ayo Mandiri ontwikkelt zich met betrekking tot programma management en fondsenwerving en om een zo groot mogelijke zelfstandigheid en duurzaamheid te creëren.

Bedden Accommodatie Kita Juga
Huidige activiteiten en programma's

 

Yayasan Ayo Mandiri richt zich momenteel op:

 • Het geven van professionele massages aan de lokale bevolking van Labuanbajo en omstreken, in het massage centrum en d.m.v. huisbezoeken .
 • Het geven van professionele massages aan toeristen die Labuanbajo en Komodo National Park bezoeken, in het massage centrum en d.m.v. hotelbezoeken.
 • Bewustwording vergroten van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen met een handicap, door het trainen en aannemen van mensen met handicap als masseur. Momenteel zijn dit mensen met zicht- en gehoorbeperkingen, maar mensen met een andere vorm van beperking zijn ook welkom om een training te volgen.

Yayasan Ayo Mandiri wil zich in de toekomst, naast bovengenoemde activiteiten, meer gaan richten op het trainen van mensen met een handicap uit de omgeving. Zij zullen na de training terug gaan naar hun eigen leefomgeving om daar zelfstandig te gaan werken. Dit proces wordt ondersteund door begeleiding van een mentor (een seniormasseur). Deze zal twee mentorbezoeken afleggen voor aanvang van de cursus en drie mentorbezoeken na afsluiting van de cursus. Op deze wijze worden zowel de cursist als de familieleden en mensen uit de omgeving van de cursist voorbereid op de mogelijkheden die de cursist na het volgen van de training kan ontplooien. Na de training gaat de mentor een aantal dagen mee naar het dorp van de cursist om daar samen gesprekken te houden met het hoofd van het dorp, de medische post, familie en buren. Ook geven ze samen demonstraties van de opgedane kennis en massagevaardigheden, zodat de bevolking kan zien welke kwaliteiten de cursist heeft en hoe hij/zij bij kan dragen aan gezondheid en algemeen welbehagen van mensen in het dorp. Ook zal de mentor inzicht geven in het effectief gebruiken van het startkapitaal: het maken van een massage tafel, geld opzij leggen voor aankoop massage olie, advies voor prijs van massage voor lokale bevolking (in producten/geld), etc.

De mensen met een handicap in de dorpen zullen in eerste instantie benaderd worden door veldwerkers van het project Kita Juga in Labuanbajo. Zij bezoeken mensen met een handicap in hun thuissituatie en geven informatie over handicaps, therapie, behandelmogelijkheden en kunnen ook jongeren identificeren die geïnteresseerd zouden zijn in het volgen van een massagecursus om daarna zelfstandig te kunnen werken in hun eigen omgeving. Hierna zal de mentor het contactpunt zijn tussen de cursist, familie en Yayasan Ayo Mandiri.

Ook wil Yayasan Ayo Mandiri meer gaan netwerken met andere organisaties op het gebied van gehandicaptenzorg. Denk hierbij aan contact leggen met andere Disabled Peoples Organisations op eilanden als Java en Bali, waar men al actiever werkzaam is met betrekking tot ‘empowerment' en ‘advocacy'. Het doel is om meer bekendheid te geven aan Yayasan Ayo Mandiri als Disabled People Organisation (DPO) op het eiland Flores en om eventuele samenwerkingsverbanden te stimuleren.

In de komende twee jaar wil het management van Yayasan Ayo Mandiri gaan onderzoeken hoe het zich verder kan ontwikkelen met betrekking tot programma management en fondsenwerving, om een zo groot mogelijke zelfstandigheid en duurzaamheid te creëren. Hierbij wordt kritisch gekeken naar wat de Foundation nodig heeft, de sterke en zwakke punten, welke capaciteiten eventueel nog verder uitgebouwd moeten worden en waar eventueel externe adviseurs of vrijwilligers voor uitgenodigd kunnen worden. Dit met als doel om de Foundation te versterken en het gevoel van ´ownership´ te versterken.


Werkzaamheden Kita Juga Werkzaamheden Kita Juga
Sponsoren
Stichting Kita Juga maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x